รายการไอเทมสวมใส่ที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้

ITEM
Armor Option Option [2]
Headpiece Critical DMG +12% Critical DMG +10%
Critical DMG +10%
Suit Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
HP+100
HP+100
Hands Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
Defense +35
Defense Rate +65
Shoes Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
HP+100
HP+100
One - Hand Critical DMG+18%
Attack All UP+20
Critical Rate+5%
Critical DMG +10%
Two - Hand Critical DMG+36%
Attack All UP+40
Critical Rate+10%
Critical DMG +20%

 

DurationIdx Amount Item Name Detail
5 1 Craftsman's Palladium Headpiece +15 [2] (5H) Critical DMG +12%
[Critical DMG +20%]
5 1 Craftsman's Palladium Suit +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Hands +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[Defense +35]
[Defense Rate +65]
5 1 Craftsman's Palladium Shoes +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Blade +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]
5 1 Craftsman's Palladium Blade +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]

 

DurationIdx Amount Item Name Detail
5 1 Craftsman's Palladium Headpiece +15 [2] (5H) Critical DMG +12%
[Critical DMG +20%]
5 1 Craftsman's Palladium Suit +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Hands +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[Defense +35]
[Defense Rate +65]
5 1 Craftsman's Palladium Shoes +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Orb +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]
5 1 Craftsman's Palladium Orb +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]

 

DurationIdx Amount Item Name Detail
5 1 Craftsman's Palladium Headgear +15 [2] (5H) Critical DMG +12%
[Critical DMG +20%]
5 1 Craftsman's Palladium Coat +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Glove +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[Defense +35]
[Defense Rate +65]
5 1 Craftsman's Palladium Boots +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Crystal +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]
5 1 Craftsman's Palladium Crystal +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]

 

DurationIdx Amount Item Name Detail
5 1 Craftsman's Palladium Headgear +15 [2] (5H) Critical DMG +12%
[Critical DMG +20%]
5 1 Craftsman's Palladium Coat +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Glove +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[Defense +35]
[Defense Rate +65]
5 1 Craftsman's Palladium Boots +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Crystal +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]
5 1 Craftsman's Palladium Crystal +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]

 

DurationIdx Amount Item Name Detail
5 1 Craftsman's Palladium Headgear +15 [2] (5H) Critical DMG +12%
[Critical DMG +20%]
5 1 Craftsman's Palladium Coat +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Glove +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[Defense +35]
[Defense Rate +65]
5 1 Craftsman's Palladium Boots +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Katana +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]
5 1 Craftsman's Palladium Orb +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]

 

 

DurationIdx Amount Item Name Detail
5 1 Craftsman's Palladium Headgear +15 [2] (5H) Critical DMG +12%
[Critical DMG +20%]
5 1 Craftsman's Palladium Coat +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Glove +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[Defense +35]
[Defense Rate +65]
5 1 Craftsman's Palladium Boots +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Orb +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]
5 1 Craftsman's Palladium Orb +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]

 

DurationIdx Amount Item Name Detail
5 1 Craftsman's Palladium Visor +15 [2] (5H) Critical DMG +12%
[Critical DMG +20%]
5 1 Craftsman's Palladium Plate +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Gauntlet +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[Defense +35]
[Defense Rate +65]
5 1 Craftsman's Palladium Greaves +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Greatsword +15 [2] (5H) Critical DMG +36%
Attack All UP +40
[Critical Rate +10%]
[Critical DMG +20%]

 

DurationIdx Amount Item Name Detail
5 1 Craftsman's Palladium Visor +15 [2] (5H) Critical DMG +12%
[Critical DMG +20%]
5 1 Craftsman's Palladium Plate +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Gauntlet +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[Defense +35]
[Defense Rate +65]
5 1 Craftsman's Palladium Greaves +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Blade +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]
5 1 Craftsman's Palladium Crystal +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]

 

DurationIdx Amount Item Name Detail
5 1 Craftsman's Palladium Visor +15 [2] (5H) Critical DMG +12%
[Critical DMG +20%]
5 1 Craftsman's Palladium Plate +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Gauntlet +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[Defense +35]
[Defense Rate +65]
5 1 Craftsman's Palladium Greaves +15 [2] (5H) Defense +25
Skill Amp. All Up +8%
[HP+200]
5 1 Craftsman's Palladium Chakram +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]
5 1 Craftsman's Palladium Chakram +15 [2] (5H) Critical DMG +18%
Attack All UP +20
[Critical Rate +5%]
[Critical DMG +10%]

 

รายการไอเทมสวมใส่อื่นๆ

DurationIdx Amount Image Detail
5 1 Palladium Epaulet of Fighter (5H) Attack +150
Attack rate +240
Sword Skill Amp +9%
HP +4450
5 1 Palladium Epaulet of Sage (5H) Magic +150
Attack rate +240
Magic Skill Amp +9%
HP +450
5 1 Palladium Epaulet of Law (5H) Defense +180
Resist Critical Rate +10%
Resist Skill Amp +8%
HP +700
Resist Critical DMG +12%
Resist Knok Back +3%
Resist Down +3%
Resist Stun +3%
5 1 Palladium Epaulet of Guardian (5H) Defense +200
Defense rate +170
Evasion +650
HP+700
DMG Reduction +30
ปฏิเสธ Penetration +25
Resist Silence+3%
Resist Suppression +3%
5 2 Siena's Bracelet (5H) Attack ทั้งหมด up +21
Critical DMG +9%
Skill Amp Up +4%
5 2 Defensive Earring +5 (5H) Defense +100
Defense Rate +100
ปฏิเสธ Pentration +5
5 1 Minesta's Amber Charm +7 (5H) Defensr +14
HP +50
DMG Reduction +60
Attack ทั้งหมด UP+21
Skill Amp ทั้งหมด +3%
เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s
5 1 Minesta's Amethyst Charm +7 (5H) Defense +14
HP +50
Ignore Penetrate +60
Attack ทั้งหมด UP+21
Skill Amp ทั้งหมด +3%
เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s
5 1 Minesta's Emerald Charm +7 (5H) defense +14
HP +50
Resist Critical DMG  +6%
Attack ทั้งหมด UP+21
Skill Amp ทั้งหมด +3%
เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s
5 1 Minesta's Ruby Charm +7 (5H) Defense +14
HP +50
Resist skill +3%
Attack ทั้งหมด UP+21
Skill Amp ทั้งหมด +3%
เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s
5 1 Minesta's Sapphire Charm +7 (5H) Sapphire
Defense +14
HP +50
Resist Critical Rate +3%
Attack ทั้งหมด UP+21
Skill Amp ทั้งหมด +3%
เพิ่มเวลาในการใช้งาน Battle Mode +10s
5 2 Ring of Fighter +10 (5H) Attack +19
Attack Rate +90
Defense +31
เพิ่ม Critical Dmg +10%
5 2 Ring of Sage +10 (5H) Magic Attack +19
Attack Rate +90
Defense +31
เพิ่ม Critical Dmg +10%
5 2 Ring of Luck +3 (5H) Critical Rate +17%
5 2 Critical Ring +3 (5H) Critical Dmg +17%

 

 

รายการไอเทมกดใช้

Item
HP Potion Lv.4
MP Potion Lv.4
Fury Potion Lv.4
Hyper Odd Circle
Extract Potion (STR)
Extract Potion (INT)
Extract Potion (DEX)